Army Shop Szombathely
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • Slide TShirt 1
 • avirex
 • bates
 • bear_grylls
 • botond
 • fox
 • ironclad
 • logo_opinel
 • m_tramp
 • maglite
 • mil tec
 • OriginalSwatLogo
 • Zippo-logo
 • warrior
 • Slide TShirt 1
 

Adatvédelmi szabályzat
1. Általános tudnivalók
A Prom-Contact Export Import Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Prom-Contact Kft) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek
személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tartalmazza, hogy a Prom-Contact Kft milyen vásárlói információkat tart nyilván, és azokat
miként használja fel, az érintett hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Prom-Contact Kft nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása
Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez,
adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. A kezelt adatok köre : Felhasználó név, Teljes név, Számlázási név, lakcím, szállítási megye név, számlázási cím ( ha eltér a lakcímtől )  email cím, telefonszám, a megrendelt termékek . Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 1 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart. A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat a Prom-Contact Kft a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
A honlap felkeresése során a Prom-Contact Kft szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy
biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző
verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Prom-Contact Kft  honlapját elérte, azok az oldalak,
amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal
látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az
adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Prom-Contact Kft az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor
az a személyes adatok védelmét biztosító, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – a továbbiakban: Infotv. – rendelkezéseinek megfelelően történik.
Csak abban az esetben továbbítjuk az adatait harmadik személynek, ha ahhoz hozzájárul, hozzájárulása nélkül pedig akkor, ha azt
törvényi felhatalmazás alapján hatóság, vagy bíróság elrendeli.
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely
adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás.
3. Biztonság
A Prom-Contact Kft az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan kezeli, valamint mindent megtesz azok elvesztésének, illetéktelen
felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.
A Prom-Contact Kft azon szerződéses partnerei, akik a Prom-Contact Kft részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül (pl. futárszolgálat) – az Ön
hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses
szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.
4. Gyermekek személyes adatai
A Prom-Contact Kft -nak nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot felvenni, rögzíteni. Amennyiben 14 éven aluli
gyermek törvényes képviselője (szülője vagy gyámja) tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat adott át a Prom-Contact Kft -nak akkor
ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címeken fordulhat cégünkhöz. Ebben az esetben a
gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

Személyes adatok módosítása és törlése
A rögzített adatokat a Prom-Contact Kft törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már
nem állnak fenn. A Prom-Contact Kft gondoskodik arról, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatai törlését a nyilvántartásból, arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja személyes
adatai további kezelésére vonatkozó hozzájárulását (ezek részleteit lásd a lenti, jogokról, és jogorvoslati lehetőségekről szóló
tájékoztatásban). Amennyiben adatai törlését kéri, vagy ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon
hozzánk levélben vagy e-mailben az alábbi címeken. Kérjük akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e
adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Igyekszünk azonnal eleget tenni kéréseinek.
Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy cégünk milyen adatokat és milyen módon kezel Önnel kapcsolatban, különös tekintettel a
felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén az alábbi címek valamelyikén keressen fel bennünket:
Prom-Contact Kft 9700 Szombathely, Mártírok tere 6.

Tel: 0694-331-339,

Email: info@army-shop-szhely.hu

Az érintettek jogai, és jogorvoslati lehetőségei az Infotv. alapján:
Az érintett kérelmezheti a Prom-Contact Kft-nél mint adatkezelőnél (a továbbiakban: adatkezelő):
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában,
az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz
még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása
esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság, vagy NAIH) fordulás lehetőségéről.
A személyes adatot törölni kell, ha:
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem
sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül
írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás
iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
Az érintettnek a fentiekben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy
önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások
gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása
céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu,
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve
a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Facebook Plug-in bővítmények
Honlapunkon a facebook.com Social Plugins szolgáltatását alkalmazzuk. Üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA. A Plugin szolgáltatást a Facebook logóján, ill. „Facebook Social Plugin” adalékon ismerheted fel. Ha pl. a „Like” gombra
klikkeltél, vagy komementeltél, böngésződről a megfelelő információ közvetlenül a Facebook-ra kerül, és ott tárolódik. Emellett, a
Facebook a preferenciáidat Facebook-os barátaid előtt is nyilvánossá teszi. Ha Facebook-on bejelentkeztél, a Facebook a honlapunk
felhívását közvetlenül hozzárendeli a Facebook számládhoz. Böngésződ Facebook-on tárolás céljából akkor is továbbít információt (pl. az
IP-címedet, milyen honlapot látogattál meg, stb.), ha nem jelentkeztél be, vagy nincs is Facebook számlád. Személyes adataid Facebook
általi kezelésének részleteit, ill. ezzel kapcsolatos személyi jogaid megismerheted Facebook adatvédelmi útmutatójából
(https://www.facebook.com/policy.php).
Ha nem kívánod, hogy a Facebook a honlapjainkon tárolt adatokat a Facebook számládhoz hozzárendelje, mielőtt honlapunkra belépsz, a
Facebook-ról jelentkezz ki.

Adatkezelésért felelős:

Prom-Contact Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9700 Szombathely, Mártírok tere 6.

Adószám: 11512440-2-18

Cégjegyzékszám:18-09-103486

 

 
 
Second Box Image

Nyitvatartás

 

Hétfő - Péntek: 9:00-17:00
Szombat: 9:00-12:00
A hónap utolsó szombatján Zárva !

Fourth Box Image

Army Shop Szombathely

 

9700 Szombathely Mártírok tere 6.

Telefon: 94/331-339

E-mail: info@army-shop-szhely.hu

Tovább